Xem thêm
Nội dung
Hỏi đáp - đánh giá

7 quy tắc biến âm trong tiếng Nhật giúp bạn ăn điểm Moji - Goi JLPT ngon lành

Thứ Hai, ngày 17/06/2024 05:01 Chiều

Các bạn học tiếng Nhật sẽ gặp không ít những từ mà phát âm của nó đã bị biến đổi, khác với âm của Kanji mà mình đã học. Đôi khi bạn mặc định rằng từ này phải đọc như vậy và cố gắng ghi nhớ nó mà chúng ta không để ý rằng nó cũng có quy luật để có thể nắm bắt và vận dụng, mình xin giới thiệu một vài trường hợp như dưới đây nha!

 • koi + hito = こいびと koibito (hi thành bi) người yêu
 • te + kami = **てがみ **tegami (ka thành ga) lá thư
 • koku + ka = こっか kokka (ku thành âm lặp tsu nhỏ) quốc gia
 • hatsu + ten = **はってん **hatten (tsu thành âm lặp tsu nhỏ) phát triển
 • datsu + shutsu = だっしゅつ dasshutsu (tsu thành âm lặp tsu nhỏ) thoát ra
 • つけっ放し [つけっぱなし]: tsukeppanashi (bật máy móc, điện,... rồi để đó không dùng): hanashi thành panashi
 • 日々: hibi (chữ là để chỉ lặp lại chữ trước đó, "hi" biến thành "bi") ngày ngày
 • 人々: hitobito (chữ "hito" thứ hai biến thành "bito") người người
 • 国々: kuniguni (các nước), "kuni" thành "guni"
 • 近頃: chika (gần) và koro (dạo) thành chikagoro (koro thành goro) dạo này
 • 賃金: chin (tiền công) và kin (tiền) thành chingin ("kin" thành "gin") tiền công
 • それぞれ: sorezore - lần lượt là, từng cái là
 • 青空=あおぞら: aozora (ao + sora): bầu trời xanh

Các bạn có thể thấy là cách đọc một số âm trong từ ghép hay từ lặp có thay đổi trong các ví dụ trên. Câu hỏi "Tại sao lại biến âm như vậy?" Mục đích là để cho dễ đọc và tránh nói nhầm đó.

 • Ví dụ: Chữ 賃金 nếu nói nguyên là "chinkin(ちんきん)" thì rất khó phát âm còn nói là "chingin(ちんぎん)" thì dễ phát âm hơn.

Các âm đục bao giờ cũng dễ phát âm hơn các âm trong, ví dụ "sore zore(それぞれ)" dễ phát âm hơn "sore sore(それそれ)".

Một số quy tắc biến âm trong tiếng Nhật

 (1) Từ ghép hay từ lặp:

Hàng** "ha" (ha hi fu he ho)** thành hàng **"ba" (ba bi bu be bo) **vốn là âm đục của hàng "ha".

は ひ ふ へ ほ ば び ぶ べ ぼ

Các bạn có thể thấy là âm đục có cách viết y nguyên chỉ thêm vào dấu nháy ký hiệu.

Ví dụ: 日 hi + hi = 日々 hibi (ngày ngày)

 (2) Hàng "ka" thì thành hàng "ga"

か き く け こ が ぎ ぐ げ ご

Ví dụ: 近頃 chika + koro = chikagoro (dạo này)

 (3) Hàng "sa" thành hàng "za"

さ し す せ そ ざ じ ず ぜ ぞ

Ví dụ: 

- 矢印 ya (mũi tên) + shirushi (dấu) = yajirushi

- 中島 naka + shima = nakajima (tên người)

(4) Hàng "ka" mà được tiếp nối bởi một âm hàng "ka" tiếp thì biến thành âm lặp (tsu nhỏ)

Ví dụ: 国旗 (quốc kỳ) koku + ki = kokki (こっき) chứ không thành kokuki (こくき)

(5) Hàng "ha" mà đi theo sau chữ "tsu" つ thì chữ "tsu" biến thành âm lặp (tsu nhỏ) còn hàng "ha" sẽ thành hàng "pa"

は ひ ふ へ ほ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

Ví dụ: 

活発(かつ+はつ)=かっぱつ, (katsu + hatsu = kappatsu) hoạt bát

Hàng "ha" mà đi sau âm lặp (chữ "tsu" nhỏ = "") thì thành hàng "pa"

Ví dụ: つけっぱなし

(6) Hàng "ka" mà đi sau "n" (ん) thì thành hàng "ga"

Ví dụ: 賃金=ちんぎん

(7) Hàng "ha" đi sau "n" (ん) thì thường thành hàng "pa" (phần lớn) hoặc hàng "ba" (ít hơn)

Ví dụ: 根本=こんぽん, kon + hon = kompon (căn bản)

Âm "n" () ở ngay trước hàng "pa" hay hàng "ba" hay hàng "ma" thì phải đọc là "m" thay vì "n"

Ví dụ: 

- 根本=こんぽん kompon

- 日本橋=にほんばし nihombashi

- あんまり ammari

- がんばって gambatte

Kiến thức biến âm nâng cao

(1) Nếu như âm kana phía sau cùng của chữ kanji đầu tiên là 「つ」, âm kana đầu tiên của chữ kaji thứ hai hàng 「か/さ/た/は」, âm 「つ」phải biến âm thành「っ」. Hơn nữa, hàng 「は」cũng phải biến âm thành hàng **「ぱ」 **(cái này ở trên vừa nói rồi)

Ví dụ:

- 失「しつ」+格「かく」 - 失格「しっかく」 (thi) trượt

- 発「はつ」+掘「くつ」 - 発掘「はっくつ」 khai quật

- 喝「かつ」+采「さい」 - 喝采「かっさい」 cổ vũ

- 達「たつ」+者「しゃ」 - 達者「たっしゃ」 lành nghề

- 発「はつ」+達「たつ」 - 発達「はったつ」 phát đạt, phát triển

- 決「けつ」+定「てい」 - 決定「けってい」 quyết định

- 活「かつ」+発「はつ」 - 活発「かっぱつ」 hoạt bát

- 立「りつ」+法「ほう」 - 立法「りっぽう」 lập pháp

(2) Nếu như âm kana sau cùng của chữ kanji thứ nhất là 「く」, âm kana chữ đầu tiên của kanji thứ hai là hàng 「か」 hàng 「く」sẽ biến âm thàng âm「っ」

Ví dụ:

- 国「こく」+家「か」 - 国家「こっか」 quốc gia

- 借「しゃく」+金「きん」 - 借金「しゃっきん」 tiền nợ

- 学「がく」+区「く」 - 学区「がっく」 khu trường học

- 特「とく」+権「けん」 - 特権「とっけん」 đặc quyền

- 各「かく」+国「こく」 - 各国「かっこく」 các nước

(3) Nếu như âm kana sau cùng của chữ kanji thứ nhất là 「ん」, âm kana đầu tiên của âm tiết thứ hai là hàng 「は」, hàng「は」sẽ hiến thành hàng「ぱ」.

Ví dụ:

- 心「しん」+配「はい」 - 心配「しんぱい」 lo lắng

- 満「まん」+腹「ふく」 - 満腹「まんぷく」 no nê

- 文「ぶん」+法「ほう」 - 文法「ぶんぽう」 ngữ pháp

(4) Quy tắc phát âm On trong Kanji tiếng Nhật

Khi có hai âm bật hơi kết hợp với nhau, thì sẽ chuyển âm bật hơi phía trước thành** “” **(giải thích: âm bật hơi là các phụ âm bật môi mạnh, đó là các âm bắt đầu bằng: p, t, k, ch, s, sh)

Ví dụ:

- 学(がく) + 校(こう) 学校(がっこう) trường học

- 日(にち) + 記(き) 日記(にっき) nhật ký

Sau âm bật hơi biến thành “” đó, âm bật hơi hàng biến thành bán đục () (âm bán đục hiểu nôm na là hàng H「は」 biến thành** P「ぱ」**)

Ví dụ:

- 失(しつ) + 敗(はい) 失敗(しっぱい) thất bại

- Đuôi kết thúc của từ Kanji phía trước là , thì âm kanji phía sau nếu là hàng sẽ biến thành hàng , có một số ít cũng biến thành hàng

心(しん) + 配(はい) 心配(しんぱい) lo lắng

(5) Quy tắc phát âm Kun trong Janji tiếng Nhật

Hàng か・さ・た・は, nếu là từ đơn bắt đầu bằng âm bật hơi, khi tiếp ngay phía sau từ khác sẽ phát sinh hóa đục (giải thích: âm đục là các âm bị biến âm từ hàng K「か」 thành G「が」, S「さ」 thành Z「ざ」, T「た」 thành D「だ」, H「は」 thành B「ば」)

Ví dụ:

- 物(もの) + 語り(かたり) 物語(ものがたり) truyện cổ tích

- 鼻(はな) + 血(ち)   鼻血(はなぢ) máu mũi

Các trường hợp ngoại lệ:

- Khi bản thân âm KUN không có chứa âm đục, không phát sinh hóa đục. Ví dụ: 紙屑(かむくず): giấy bỏ, 大風(おおかぜ): gió lớn

- Động từ + Động từ, hoặc Động từ + Tân ngữ không phát sinh hóa đục. Ví dụ: 読み書き(よみかき): đọc và viết, 飯炊き(めしたき): nấu nướng

- Từ sau cùng của Kanji thứ nhất là hàng , sẽ biến thành hàng trong từ ghép

Ví dụ:

- 雨(あめ) + 水(みず) 雨水(あまみず) nước mưa

- 稲(いね) + 光(ひかり) 稲光(いなびかり) tia chớp, sấm sét

Những âm Kun bắt đầu bằng hàng “”, khi kết hợp thì sẽ phát sinh sự biến hóa thành âm bán đục ()

Ví dụ: 引っ張る(ひっぱる) kéo dài

(6) Ngoài ra, còn có:

Hiện tượng liên đục trong kết hợp âm ON: Các từ có âm on bắt đầu hàng “か、さ、た、は” kết thúc là đuôi "う、ん" thì phát sinh sự hóa đục. Ví dụ: 平等(びょうどう): bình đẳng, 患者(かんじゃ): bệnh nhân

 • Các từ có âm on bắt đầu hàng “” kết thúc là** đuôi “つ、ん”** thì phát sinh sự hóa đục thành âm bán đục (). Ví dụ: 出発(しゅっぱつ): xuất phát, 何分(なんぷん) mấy phút?

Hiện tượng liên thanh trong kết hợp âm ON: Các từ có âm on bắt đầu là "nguyên âm" kết thúc là đuôi “” thì nguyên âm biến âm thành** hàng “”** hoặc hàng “”.

Ví dụ: 

- 反応(はんのう) = 反(はん) + 応(おう): phản ứng, 三位(さんみ) = 三(さん) + 位(い): vị trí thứ ba

Hiện tượng biến gần âm trong kết hợp âm ON: Các từ có âm on kết thúc **hàng “き、く、ち、つ" **khi đứng trước các từ âm on bắt đầu hàng “か、さ、た、は” thì phát sinh sự biến hóa gần âm.

 • Ví dụ:  石膏(せっこう): thạch cao, 学校(がっこう): trường học, 日記(にっき): nhật ký, 一杯(いっぱい): 1 cốc

Hiện tượng liên đục trong kết hợp âm KUN: Những từ bắt đầu **hàng “か、さ、た、は” **kết hợp phía sau từ khác thì sẽ phát sinh sự hóa đục.

 • Ví dụ: 長話(ながばなし): chuyện vô tận, 昔語り(むかしがたり): truyện cổ

Chú ý ngoại lệ ở trên: Các trường hợp sau thường không phát sinh hóa đục:

- Động từ + Động từ: ** 差し引く(さしひく) khấu trừ

- Quan hệ đối đẳng: ** 読み書き(よみかき) đọc và viết

- Kết hợp với tâm ngữ: 飯炊き(めしたき) nấu nướng

Trên đây là 7 quy tắc biến âm mà Trung tâm ngoại ngữ Koishi đã tổng hợp. Trong quá trình học tập, nếu còn thắc mắc hãy liên hệ ngay tới Koishi để được tư vấn và hỗ trợ nhé! Chúc các bạn học tập thành công!

Bài viết liên quan
Chi tiết!
Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng Nhật hiệu quả và dễ hiểu

Hướng dẫn học ngữ pháp tiếng Nhật hiệu quả và dễ hiểu

Thứ Hai, ngày 22/07/2024 04:34 Chiều
Ngữ pháp tiếng Nhật là nền tảng đặc biệt quan trọng để bạn sử dụng thành thạo loại ngôn ngữ này. Bài viết dưới đây, Trung tâm Ngoại ngữ Koishi sẽ chia sẻ tới bạn phương pháp học ngữ pháp tiếng Nhật hiệu quả, dễ hiểu.
Chi tiết
Chi tiết!
10 mẹo học tiếng Nhật cấp tốc hiệu quả trong 45 ngày

10 mẹo học tiếng Nhật cấp tốc hiệu quả trong 45 ngày

Thứ Tư, ngày 17/07/2024 02:20 Chiều
Học tiếng Nhật cấp tốc là phương pháp học phù hợp với những ai có quỹ thời gian eo hẹp nhưng vẫn muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ Nhật. Bài viết dưới đây, Trung tâm Ngoại ngữ sẽ chia sẻ với bạn 10 mẹo học tiếng Nhật cấp tốc hiệu quả chỉ trong 45 ngày. Cùng Koishi tìm hiểu ngay nhé!
Chi tiết
Chi tiết!
Bí quyết học tiếng Nhật trung cấp hiệu quả

Bí quyết học tiếng Nhật trung cấp hiệu quả

Thứ Năm, ngày 11/07/2024 03:21 Chiều
Học tiếng Nhật trung cấp là bước quan trọng trong hành trình chinh phục ngôn ngữ của xứ sở hoa anh đào. Để có thể nâng cao khả năng tiếng Nhật đến trình độ trung cấp, bạn cần có bí quyết học tập thông minh. Bài viết dưới đây, Trung tâm Ngoại ngữ Koishi sẽ chia sẻ với bạn bí quyết học tiếng Nhật trung cấp hiệu quả, cùng tìm hiểu ngay nhé!
Chi tiết
Chi tiết!
Tổng hợp những liên từ thường gặp trong tiếng Nhật và những lưu ý khi sử dụng

Tổng hợp những liên từ thường gặp trong tiếng Nhật và những lưu ý khi sử dụng

Thứ Năm, ngày 04/07/2024 03:32 Chiều
Liên từ có tác dụng liên kết câu và các thành phần của câu. Liên từ giúp cho câu văn của bạn không chỉ chuyên nghiệp hơn mà còn hay hơn, nhiều cảm xúc hơn. Dưới đây, Trung tâm Ngoại ngữ Koishi sẽ chia sẻ với bạn những liên từ thường gặp trong tiếng Nhật và những lưu ý khi sử dụng. Cùng khám phá ngay nhé!
Chi tiết
Ngoại ngữ KOISHI
Rất vui khi được hỗ trợ bạn
Yêu cầu gọi lại
Gửi
Tiếng Việt
日本語
English